sv

FOU

Utvecklingsprojekt: Ett bygglogistikcenters påverkan på effektivitet och arbetsmiljö i byggprojekt

Stockholms stad bedriver tillsammans med Byggnadsfirman Viktor Hanson AB en studie för att utreda hur BLC påverkar arbetsplatsen.
Studien pågår från hösten 2013 till 2016.

 

Omfattning
Syfte: Syftet med studien är att klargöra hur ett lokalt bygglogistikcenter påverkar ett byggprojekt ur dels ekonomiskt perspektiv, dels ett arbetsmiljöperspektiv. Studien är en komparativ studie som genomförs dels på ett projekt som inte använder ett bygglogistikcenter och dels på ett projekt där ett bygglogistikcenter används.

Avgränsning: Studien avgränsas initialt till två fallstudier som har närmast identiska förutsättningar gällande entreprenör, organisation, storlek, stomsystem och geografisk placering. Studien fokuserar på projektets interna bygglogistik på arbetsplatsen.

Mål: Att utröna hur ett lokalt bygglogistikcenter kan påverka resurseffektiviteten och hållbart byggande.

Tidplan:

 • Etapp 1 (utan bygglogistikcenter), från augusti 2013 till december 2014
 • Etapp 2 (med bygglogistikcenter), beräknas pågå 2015 till 2016

Arbetsmetodik
För att komma fram till resultat krävs data att utgå från. I arbetet kommer nödvändig data samlas in genom nedanstående metoder.

 • Enkätundersökning på pekskärmar: Frågorna behandlar vad byggarbetare lägger sin tid på under arbetsdagen samt hur de upplever arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Enkäten besvaras två gånger i veckan på pekskärmar placerade i bodar. Enkäten tar 3-5 minuter att besvara och den har mottagits positivt av Viktor Hansons medarbetare då det går snabbt och är enkelt att svara på frågorna.
 • Intervjuer: För att få mer djupgående svar och för att ta reda på orsaker till uppkomna fenomen genomförs intervjuer med byggarbetare i projektet. Totalt omfattas 11 personer och för att få ett bredare perspektiv på svaren har respondenterna olika yrkesroller. Beroende på yrkesroll intervjuas varje respondent inom olika områden kopplade till produktionsekonomi och arbetsmiljö.
 • Observationer: För att relatera respondenternas svar på enkätundersökningen och intervjuer med verkligenheten genomförs observationer 1-2 gånger i veckan på byggarbetsplatsen. Observationen går till sådan att observatören fotograferar arbetsplatsen och fyller i ett observationsschema där bedömningar görs om bland annat lagerhantering, städning och arbetsklimat. På så sätt kan direkta skillnader mellan projekten identifieras.
 • Dokumentstudier: Den fjärde och sista datainsamlingsmetoden består av att samla in dokument från arbetsplatsen som kan bidra till att ge en bild av hur strukturerad arbetsplatsen är och hur och vad som transporteras till projektet. Dokument som omfattas är genomgång av fraktsedlar, APD-plan och tidplaner

Resultat och rapporter
Under studiens gång kommer delresultat att offentliggöras på ndslogistik.se. Den samlade bedömningen på hur byggarbetarna upplever en förändring av värdeskapande tid, mer ordning och reda och en påverkan på arbetsmiljö på byggarbetsplatsen då ett bygglogistikcenter används kommer att besvaras och publiceras 2016.

För mer information

 • Fredrik Bergman
  Telefon: 08-508 262 73
  E-post: fredrik.bergman@stockholm.se
 • Jimmy Dahlström
  Telefon: 010-709 99 28
  E-post: jimmy.dahlstrom@prolog.se
   

 

 
 
/