sv

Morgondagens bygglogistik idag

Partssamverkan för effektiv och säker arbetsplats

Morgondagens bygglogistik idag

Förbättrad leveransprecision och framkomlighet med bokade slottider.

Bygglogisticenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till ett hållbart och mer resurseffektivt byggande

MLC - Masslogistikcenter

Se vidare masslogistikcenter.se

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Tyck till!

Var du än befinner dig på vår webbsida hittar du alltid feedback-ikonen till vänster. Vi ser fram emot att höra dina åsikter!

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Morgondagens bygglogistik idag

Samordnad avfallshantering minskar transporter och ökar framkomligheten

Senaste nytt

Pågående elavbrott 31/5 + helg

31 maj 2019Elavbrott som påverkar Brofästet och Gasverket 31/5 + helg Ställverk FS ...LÄS MER →

STC kommer till Gasverksområdet

16 maj 2019STC kommer till Gasverksområdet     Den 7:e juni implementerar vi STC ...LÄS MER →

Ny information om ID06 registrering

7 nov 2018Alla som ska registrera sitt ID06 måste ha blivit föranmälda av huvudentreprenören ...LÄS MER →

Visa alla nyheter →

Statistik

Inleveranser Maj-19

559st

Samlastningseffekt Maj-19

81,75%

 

Inkomna kollin Maj-19

1859st

Samlastning & lev. inom 8h Maj-19

84,25%

 

Antal slingbilar BLC Maj-19

360st

Leveransprecision Maj-19

89%

 

Bygglogistikcenter

En film av Stockholms stad som berättar om Bygglogistikcentret (BLC) i Hjorthagen som är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden.

 
 

Systemisk innovation - BLC

Innovation och Bygglogistik presenterades på Samhällsbyggnadsdagarna oktober 2017. Presentationen genomfördes av Sussanene Hedborg Bengtsson doktorand KTH och Tina Karborrn Gustavsson docent KTH. 

Senast uppdaterade dokument

IMCG har i samarbete med NCC och Cramo tagit fram energiförbrukningen och åtgärdsförslag för energieffektivisering av manskapsbodar för byggarbetsplatser. Se hela rapporten på www.imcg.se

Denna rapport redovisar resultat från en kartläggning av slöseri i byggprojekt. Syftet är att stimulera den pågående debatten om byggkostnader genom att lyfta fram exempel på sådant som görs i onödan, dvs aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Vid inledande brainstormingseminarier identifierades 750 aktiviteter eller dokument som
uppfattades vara utan värde. Efter en prioritering kartlades sedan slöseriet inom ett antal områden. Direkta observationer blandades med intervjuer, gruppdiskussioner och studier av projektdokumentation. Kartläggningen visar att slöseriet är i storleksordningen 30-35% av projektets produktionskostnad. Huvuddelen av detta är dolt för sektorns aktörer, främst beroende på en bristande insikt i vilka aktiviteter som tillför värde för kunden och vilka aktiviteter som inte gör det. I rapporten redovisas exempel på slöseri sorterat i fyra huvudgrupper.
• Fel och kontroller. Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora. Även kostnader för
kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga. Slöseriet i denna grupp
utgör mer än 10% av projektets produktionskostnad.
• Resursanvändning. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och materialspill. Detta slöseri motsvarar mer än 10% av projektets produktionskostnad.
• Hälsa och säkerhet. Slöseriet knutet till arbetsrelaterade skador och sjukdomar är så
stort att det redovisas i en separat grupp. Den största kostnadsandelen är för rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar. Slöseriet i denna grupp utgör ca 12% av projektets produktionskostnad.
• System och strukturer. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten, t ex utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och mycket dokumentation, motsvarar sammantaget ca 5% av projektets produktionskostnad. Denna grupp av slöseri är dock den mest underskattade i kartläggningen. Det finns en tendens till att förbättringsarbete utmynnar i alltmer omfattande ledningssystem.

Den 3 februari 2009 arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet en branschträff på temat ”Mot en lönsammare byggprocess” på Byggforum i Göteborg. Fyra föredragshållare belyste ämnet från var sin synpunkt. Den gemensamma slutsatsen var att det finns stora möjligheter att effektivisera byggprocessen och spara väldiga summor. För att nå dit krävs nya insikter och attityder samt systematiska förbättringsarbeten.

Syftet med denna rapport är att kartlägga och beskriva hanteringen av gips på några typiska byggarbetsplatser med särskilt tonvikt på icke värdeskapande moment samt att få fram en siffra på vad hela processen faktiskt kostar på de utvalda objekten. Denna kostnad skall sedan jämföras med kostnaden för ett alternativt sätt att hantera gips på som finns idag med 3PL- föreSyftet med denna rapport är att kartlägga och beskriva hanteringen av gips på några typiska byggarbetsplatser med särskilt tonvikt på icke värdeskapande moment samt att få fram en siffra på vad hela processen faktiskt kostar på de utvalda objekten. Denna kostnad skall sedan jämföras med kostnaden för ett alternativt sätt att hantera gips på som finns idag med 3PL- företaget Bygglogistik GBG AB. En diskussion ska sedan föras kring de aktiviteter som inte är värdeskapande på byggarbetsplatserna och hur dessa kan effektiviseras. Totalkostnadsanalysen ska också utgöra ett underlag för en diskussion i vidare bemärkelse.taget Bygglogistik GBG AB. En diskussion ska sedan föras kring de aktiviteter som inte är värdeskapande på byggarbetsplatserna och hur dessa kan effektiviseras. Totalkostnadsanalysen ska också utgöra ett underlag för en diskussion i vidare bemärkelse.

 
 
/