sv

Bastjänster

Trafiklots
Trafiklotsen ansvarar för all trafik in och ut från området. Det kommer att vara mycket viktigt att styra och samordna transporter för att minimera antalet fordon som befinner sig inne på området samtidigt. Dels för att minimera utsläppen och dels för att skapa en så bra och säker arbets- och boendemiljö som möjligt. Även ni som arbetar på området har mycket att vinna på en samordnad logistik bl.a. genom minskade väntetider för byggnadsarbetare och kranförare.

Alla leveranser in till området, både direktleveranser och leveranser till BLC ska leveransaviseras minst 4 dagar innan leverans. Leveranser som innehåller 5 EUR-pall eller mindre alternativt 5 kbm ska alltid levereras till BLC för omlastning. Utleverans av inlagrat material sker efter avrop med slingbil som kommer att trafikera området flera gånger per dag.

Trafiklotsen kan även se till att lossningsfordon finns på plats för att lossa er leverans på arbetsplatsen. Vi kommer ha lossningsfordon t.ex. teleskoplastare, lastmaskin, kranbilar etc. som utgår från BLC. Lossning på arbetsplatsen är en tilläggstjänst.

Korttidslagring av byggmaterial
Tanken med BLC är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv produktion. Genom att erbjuda gratis korttidslagring i upp till 14 dagar på BLC har entreprenörer möjlighet att förvara material på en torr, säker och ändamålsenlig plats utanför arbetsplatsen där det inte står i vägen.

Det finns flera skäl till varför extern korttidslagring är viktig. Säkerhet är för många byggföretag den enskilt viktigaste frågan och med en effektiv bygglogistik kan vi få bort ”onödigt” material från arbetsplatsen. Med ”onödigt” material menar vi byggmaterial som inte ska byggas in inom de närmaste dagarna. Ett annat viktigt skäl är så klart ekonomi.

Undersökningar visar att 10-15% av vinstmarginalen i ett byggprojekt går åt till att flytta runt material. Vi vet också att andelen skador och svinn blir avsevärt lägre vid extern lagring av byggmaterial. Vi menar att det går att både öka säkerheten och sänka produktionskostnaden genom att hantera materialet mer effektivt i projektet.

Samlastning och transport av byggmaterial
Ett viktigt mål inom Norra Djurgårdsstaden är att minimera antalet transporter inom området. Färre transporter ger minskade utsläpp från fordon samtidigt som färre transporter betyder ökad säkerhet och bättre produktionsförutsättningar. Från BLC kommer vi köra slingbilar med material flera gånger per dag. De fordon vi kommer att använda är antingen rena elfordon för mindre paketleveranser och el-/hybridfordon för större leveranser. Genom att samlasta många mindre transporter från BLC hoppas vi kunna minska antalet transporter med 30-40%.

Avfallshantering
Ett av Stockholm stads operationella mål för byggnationen av Norra Djurgårdsstaden är att ”Mängden byggavfall ska minimeras och det byggavfall som uppstår ska sorteras och återvinnas samt dokumenteras”. Maxnivån för avfallsmängder är 20 kg/kvm ekvivalenta lgh. Ingen deponi får förekomma. BLC kommer att ansvara för information och utbildning till alla berörda parter inom området.

BLC levererar kostnadsfritt ut interncontainers, kärl och miljöstationer till arbetsplatser inom området. Dessa placeras på lämpliga ställen på byggarbetsplatsen efter överenskommelse med er.  Tömning av interncontainers och kärl sker senast två timmar efter avrop vid beställning gjord vardagar kl 05:30 – 15:30.

Tömning av miljöstation sker senast nästkommande arbetsdag vid orderbeställning inkommen före kl 12:00. Orderbeställning inkommen efter kl 12:00 men före kl 16:30 utförs arbetsdag 2.

Tänk på att farligt avfall alltid ska hanteras varsamt.  Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall, annat avfall eller andra ämnen/material. För varje transport av farligt avfall skall ett transportdokument upprättas av avsändaren. För hantering av byggavfall kan vi även tillhandahålla flexicontainers 5 m3, containers 5-15 m3 samt byggåttor 8 m3 (container med lyftöglor).

Som tilläggstjänst kan vi även erbjuda personal för löpande omhändertagande och sortering av byggavfall på arbetsplatsen. Detta kan med fördel ske samtidigt om vi transporterar in material till olika leveranspunkter i byggnaden. Vi rekommenderar alla att boka startmöte, kontakta BLC för tid.

Sommar- och vinterväghållning
BLC ansvarar för sommar- och vinterväghållning inom Hjorthagen. I uppdraget ingår snöröjning, sandning och sopning av gator, gångbanor och allmän platsmark.

Masshantering för staden
BLC ansvarar för stadens masshantering av krossmaterial och jord. Arbetet utförs på en inhägnad yta utmed Husarviken.

Returtransporter
Returmaterial för transport till leverantör eller annan part hämtas upp av BLC:s slingbil på byggarbetsplatsen. Bokning av returtransport görs på BLC. Du kontaktar BLC på telefon 08-122 130 00 eller via mail blc@ndslogistik.se.

Utbildning
Utbildning i miljöarbete, avfallshantering och bygglogistik kommer att genomföras med alla som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden. Samtlig personal, egna som underentreprenörers personal ska genomgå utbildning för att ha fortsatt tillträde till området via ID06. Utbildningen kommer att hållas på BLC:s platskontor.

Bokning av utbildning görs under fliken Kontakt.

Gemensam GIS-baserad APD-plan
Det finns en gemensam APD-plan för varje delområde som visualiseras via storbildsskärmar i varje etablering. APD-planerna är en hjälp att visualisera sådant som kan påverka framkomligheten i området, t.ex. en entreprenör som planerar att ha en mobilkran uppställd utmed gatan en tid vilket kan påverka framkomligheten för andra i området. Bokning av leverans görs genom att Boka slottid.

Information till byggbodar
Information kopplat till Norra Djurgårdsstaden och BLC kommer att publiceras via storbildsskärmar i bodetableringarna. Dessa installeras under hösten 2013. Syftet är att ha en  gemensam  informationskanal för entreprenörerna inom byggområdet.

 

ID06
Under våren 2013 påbörjades arbetet med att montera stängsel och grindar runt byggområdet t.ex. Norra 1 och Västra etc. Samtliga som arbetar inom området kommer att behöva tillträde till området via ID06. Tillträde till byggområdet registreras i samband med den obligatoriska utbildningen på BLC. BLC erbjuder även uppsättning av ID06, staket, grindar inpassering etc. vid nyetablering.  Detta är en tilläggstjänst. För mer information kontakta BLC.

Materialbeställning
Beställning av material som lagras på BLC görs i ”Serviplan”. Så här går du till väga för att göra en beställning.

Beställningar till BLC Dag 0 före kl. 12.00 levereras till mottagaren senast Dag 1 kl. 09.00.
Beställningar till BLC Dag 0 kl. 12.00 – 16.30 levereras till mottagaren senast Dag 1 kl. 13.00.

1. Gå in på Materialbeställning
2. Fyll i dina inloggningsuppgifter som du fått via mail från Servistik
3. Fyll i antal och klicka på lägg till. Du ser din order till höger på skärmen.
4. När du är klar, klicka på bekräfta.
5. Kontrollera att mottagaradressen är korrekt.
6. Fyll i leveransinformation. Om du vill att leveransen ska transporteras in till inbyggnadsställe måste du ange detta.
7. Skicka order.

Vid frågor kontakta BLC på tel. 08-122 130 00

Avfallshantering
Wiklunds Åkeri AB hanterar tjänster avseende restprodukter och avfall från all byggverksamhet i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. I uppdraget ingår att tillhandahålla avfallsbehållare samt hantera och samordna transporter av byggavfall inkl. farligt avfall. Wiklunds erbjuder kostnadsfri kundsupport vilken bl.a. innefattar rådgivning, startmöten, utbildning och framtagande av skriftlig information och instruktioner. All hantering av avfall sker enligt ”Kretsloppsrådets riktlinjer för avfallshantering vid byggande och rivning”.

Renhållning
Wiklunds Åkeri AB ansvarar för sommar- och vinterväghållning inom Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. I uppdraget ingår snöröjning, sandning och sopning av gator, gångbanor och allmän platsmark. Kontaktperson Krono Zovko (08-122 130 10) krono.zovko@wiklunds.se.

 

 

 

 

 
 
/