sv

Frågor & Svar

BLC – position och öppettider

Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

 

Fråga/svar på övriga språk

Finns frågorna på flera språk?

 
 

Att ansluta sig till Bygglogistikcentret

Varför har ett Bygglogistikcenter (BLC) upprättats?

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med ambitionen att vara ett föredöme i hållbart stadsbyggande. Det innebär att Stockholms stad och alla andra aktörer, som är med och utvecklar stadsdelen, strävar mot ett hållbart och resurseffektivt byggande.

BLC samordnar transporter och material som ska användas i byggandet och ansvarar för återvinning av avfall och restmaterial. Genom ett BLC är det möjligt att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska avfall, förbättra arbetsmiljön och hushålla med resurser. Det är ett bidrag till att skapa en hållbar framtid. BLC ger möjlighet till god planering, vilket också skapar förutsättningar för att öka värdeskapande tid och reducera kostnader i genomförandet.

 

När måste jag bli kund hos BLC?

 

A. Byggherre?

För att få tillgång till arbetsplatsområdet och samtliga tjänster för din entreprenör måste du vara kund hos Stockholms stad och kund hos BLC.

 

B. Transportör?

Du behöver inte vara kund för att transportera in varor och material men din uppdragsgivare måste vara det.

 

C. Entreprenör och underentreprenör?

För att kunna få tillgång till arbetsplatsområdet så måste ditt företag vara kund hos BLC. Om din huvudentreprenör står för alla kostnader, behöver inte du som underentreprenör vara kund.

 

Hur blir jag kund hos BLC?

Klicka på "Kundansökan", högst upp på hemsidan.

 

 

Vad får jag tillgång till när jag ansluter mig?

Som kund i BLC får man tillgång till följande bastjänster:

 • Transportstyrning med automatiserade grindsystem mot slottidsbokning
 • Samlastningsterminal
 • Fri lagring av byggmaterial i 5 dagar
 • Samdistribution av mindre godsmängder
 • Utkörning med slingbil dagligen
 • Samordnad avfallshantering
 • Renhållning av området sommar- och vintertid
 • Yttre bevakning av området
 • Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan med GIS-funktionalitet) 

Det finns även ett flertal tilläggstjänster att beställa, t.ex. lossning- och inbärningstjänster m.m. För mer information om tilläggstjänster kontakta BLC.

 

Vad kostar det att ansluta sig till BLC?

Kostnaden är uppdelad i tre delar:

 1. Anslutningsavgift för byggherren
 2. Kostnad vid inpassering till detaljplaneområdet
 3. Bastjänster som är obligatoriska, och tilläggstjänster enligt prislistan.

Aktuella priser finns på www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

 

Hur får jag information och ökad förståelse för BLC?

När kundkontrakt har tecknats kallas platsledningen till informationsmöte på BLC för genomgång av kundavtalet samt regelverk. Har ni frågor som rör BLC så är det här ett bra tillfälle att få dessa besvarade. 

Alla som ska arbeta i Norra Djurgårdsstaden ska gå en grundläggande utbildning om de förutsättningar och regler som gäller för en säker och väl fungerande arbetsplats. Efter genomförd utbildning kan registrering av respektive medarbetares ID06-kort för tillträde till överenskommen detaljplans områden. Följande utbildningar finns: 

 • NORMAL: För alla som ska arbeta mer än fem arbetsdagar på arbetsplatsen.
 • EXPERT: För dig som ska boka och hantera leveranser Här går vi igenom leveransplaneringsverktyget STC och skapar användar ID för dig som ska arbeta i verktyget. 
 • SPECIFIK SÄKERHETSUTBILDNING, GASVERKET: Obligatoriskt tillägg för alla som ska arbeta inom gasverksområdet.
 

Om jag ska göra kortare arbete måste jag gå utbildning då?

Ja, i samband då du registrerar dig på BLC för ID06 och säkerhetsgenomgång informeras du om BLC tjänster och projekt Norra Djurgårdsstaden genom en introduktionsfilm (BAS). Arbete som understiger 5 hela arbetsdagar per månad omfattas av detta.

 
 

Materialhantering med hjälp av BLC

Hur fungerar inpassering med fordon till området?

För att kunna komma in med en leverans på arbetsplatsen måste en tidsbokning, en s.k. slottid, göras. Detta görs av behörig personal på ditt företag via leveransplaneringsverktyget STC.  

Vid inpassering till arbetsplatsområdet utgår en trängselavgift. Trängselavgift faktureras kund som bokat slottid för lossning. Avgift är per inpassagering. Pris enligt prislista.

 

Hur fungerar leveranserna till min byggarbetslats?

Mängden material styr om du ska boka en direktleverans, eller leverera materialet till BLC.

För direkttransport gäller att fyllnadsgrad överstiger 50 % avseende vikt eller volym. För lägre fyllnadsgrad gäller samdistribution via BLC.

 

 

A. Direktleverans

Direktleverans av materialet sker då det generellt sätt är stora skrymmande material ex. för stommen. Norra Djurgårdsstaden omfattas av miljözonsregler vilket innebär miljökrav på fordon. 

För direkttransport gäller att fyllnadsgrad överstiger 50 % avseende vikt eller volym. För lägre fyllnadsgrad gäller samdistribution via BLC.

Vid bokning av direktleverans ska även en lossningsresurs bokas genom BLC eller tillhandahållas av kund. Lossningsresurs ska kunna lossa gods till kvartersmark. Kund ansvarar och ska kunna verifiera att rätt lossningsresurs finns bokad

 

B. Samdistribution

Fyllnadsgrad mindre än 50 % på lastbil går för samlastning via BLC. Fyllnadsgrad avser lastkapacitet vikt eller volym. För fyllnadsgrad större än 75 % på lastbil ska gå som direkttransport om inte inlagring sker. Vissa materialslag undantas från denna regel pga begräsningar på BLC. För mer information, se "Materiallista för bygglogistikcenter" https://www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser

Ledtider för samdistribution enligt nedan Detta förutsätter framkomlighet och lossningsplats för leverantör av tjänsten. Avvikelser kan förekomma.

a. Leverans BLC kl. 06:30 - 09:30 dag 0 leverans före kl. 15 dag 0

b. Leverans BLC kl. 09:30 -13:00 dag 0 leverans före kl. 08 dag 1

c. Leverans BLC efter kl. 13:00 dag 0 leverans före kl. 11:30 dag 1

Vid inpassering till BLC utgår en expeditionsavgift. Pris enligt prislista.

För att säkerställa att BLC:s resurser är tillgängliga samt för att kunna hantera gods kostnadseffektivt ska alla leveranser som ankommer BLC vara aviserade på dag. Ej aviserade leveranser lossas på BLC i mån av tid men prioriteras lägre än aviserade leveranser.

 

 

 

C. Behovsanpassad leverans med korttidslagring

BLC erbjuder lagring av material inomhus och utomhus. BLC avgör om själva om gods ska lagras inomhus eller utomhus. Korttidslagring är kostnadsfritt kalenderdagar 1-5. Vid kalenderdag 6 och framåt kommer en differentierad lagringskostnad att debiteras kund enligt prislista. Vid kalenderdag 35 övergår materialet till att karakteriseras som långtidslagring vilket kan leda till att inlagrat material kan av utrymmesskäl flyttas till externlager. Detta sker i samråd med kund. Lagringskostnad enligt gällande prislista.

 

 

Bokar jag en slottid för leveranser till BLC och kostar det något?

För att säkerställa att BLC:s resurser är tillgängliga samt för att kunna hantera gods kostnadseffektivt ska alla leveranser som ankommer BLC vara aviserade på dag. Ej aviserade leveranser lossas på BLC i mån av tid men prioriteras lägre än aviserade leveranser.

Vid inpassering till BLC utgår en expeditionsavgift. Pris enligt prislista.

 

Vad händer om jag missar min slottid?

Om du missar din slottid så bokar kontaktar du din kund/entreprenör som beställt materialet. De kan boka en ny slottid.

 

Passage till arbetsplatsområdet utan en slottidsbokning?

Det är inte tillåtet att passera in på byggområdet utan en bokad slottid. 

Otillåten intransport utan bokad lossningsplats debiteras per transport. Vid upprepade tillfällen av samma kund har BLC rätt att dirigera kund mot BLC för lossning utan direktleverenas. För lossning och samdistribution sker enligt prislista

Aktuellt vite för otillåten inpassering, se gällande prislista.

 

Kan jag beställa en slottid för flera transporter?

I leveransplaneringsverktyget kan du boka upp flera passager på samma bokning. T.ex. om du har betonggjutning så kan du beställa exempelvis 10 betongbilar på samma slottid över en dag. För varje inpassering avräknas inpasseringen på slottiden. Du betalar endast för de inpasseringar som görs. 

 

Kan jag köra in på området med min hantverksbil eller privatbil?

Ja, du får köra in och lasta av, men du måste boka en slottid och du debiteras en avgift vid inpassage, se prislista.

Hanverksbilar har tillträde till arbetsplatsområdet. Tillträde till arbetsområde genom bokning av lossningsplats / del av lossningsplats. Ingen uppställning av hantverksbil/transportbil utanför lossningsplats. 

 

 

Kostar det att korttidslagra material på BLC?

BLC erbjuder lagring av material inomhus och utomhus. BLC avgör om själva om gods ska lagras inomhus eller utomhus. Korttidslagring är kostnadsfritt kalenderdagar 1-5. Vid kalenderdag 6 och framåt kommer en differentierad2 lagringskostnad att debiteras kund enligt prislista. Vid kalenderdag 35 övergår materialet till att karakteriseras som långtidslagring vilket kan leda till att inlagrat material kan av utrymmesskäl flyttas till externlager. Detta sker i samråd med kund.

Lagringskostnad enligt gällande prislista.

 

Kostar det att långtidslagra material på BLC?

Ja. Priser finns i prislistan. Kontakta BLC för mer information.

 

Kan jag ställa material på gatan?

Nej. För att ha god framkomlighet och skapa en säker arbetsmiljö får inget material lagras på allmän platsmark. På BLC finns bra möjligheter till lagring. Om du vill lagra material på arbetsplatsen så görs det inom fastigheten ex. i garage, våningsplan eller på gården.

 

Vem ansvarar för godset när jag kort- och långtidslagrar?

BLC gör okulär mottagningskontroll av inkommande gods för lagring eller samdistribution. BLC ansvarar för godset till dess det är levererat på arbetsplatsen och mottagningen är godkänd. BLC dokumenterar skador och meddelar direkt kund om godset är skadat. Godset ägs dock av kunden även under lagringen och behöver alltså vara försäkrat mot brand, inbrott, översvämning etc.

 

Kan jag få hjälp med utökad (detaljerad) ankomstkontroll på BLC?

Ja, vill du ha hjälp med en detaljerad ankomstkontroll kan BLC kontrollera att din leverans stämmer mot packsedeln. BLC scannar och skickar packsedeln med information om eventuella restnoteringar till ansvarig person hos er.

Normal ankomstkontroll inkluderar avstämning mot fraktsedel, d.v.s. att rätt antal kolli/pall kommit samt att godset är oskadat. 
Vid önskad inlagring på artikelnivå, vänligen kontakta BLC innan godset anlänt.

 

Om mitt gods är skadat hur gör jag då?

Fotodokumentera skadan och kontakta BLC direkt. BLC kan hjälpa dig att returnera godset om det är skadat eller felaktigt sänd artikel. Returtransporter och ompackning kan BLC hjälpa till med. Kontakta BLC för mer information.

 

Kan jag få hjälp med lossning, lyft och inbärning?

Ja, lossning av gods från bil, materiallyft till rätt våningsplan, inbärningshjälp m.m. kan BLC hjälpa till med. Du kan kontakta oss på blc@ndslogistik.se så berättar vi mer. 

 

 
 

Avfall och Renhållning

När töms avfallet?

Avfallstömning av container typ 3 kbm sker kontinuerligt efter behov. Vid avrop för tömning sker detta senast 2 timmar efter avrop.

 

Hur ska jag få avfallshantering på min arbetsplats att fungera?

Vid startmöten identifieras projektets behov av avfallshantering. Kontakta BLC för startmöte och information. Avfallshantering sker centralt via BLC. Mindre kärl för källsortering av byggavfall ställs upp utanför arbetsplatsen. Eventuell sortering per våningsplan är möjligt. För mer information kontakta BLC.

 

Hur sköts vinter- och sommarväghållning på allmän platsmark?

BLC sköter vinter- och sommarväghållning vilket innebär snöskottning och halkbekämpning vintertid samt sandsopning och dammbekämpning sommartid. Samtliga kostnader fördelas på aktörer inom området enligt en upprättad fördelningsnyckel. Kontakta BLC för extra renhållning.

 

Jag vill ha renhållning av entréer till bostadshuset – går det?

Ja, det är möjligt. Kontakta BLC för mer information.

 
 

Arbetsplatsområdet

Vilken skyddsutrustning är jag skyldig att bära på arbetsplatsområdet?

För säker arbetsmiljö ska samtliga som vistas inom arbetsplatsområdet bära:

 • Skyddshjälm (EN 397).
 • Varselväst klass 3 (EN 471 klass 3) eller motsvarande skyddskläder.
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd (EN ISO 20345)
 • Skyddshandskar (Gasverket)
 • Glasögon (Gasverket)
 • Hörselskydd (Gasverket)

Arbete som kräver högre skydd regleras enligt arbetsmiljöplan.

 

Kommer vårt område att inhägnas och ha grindar?

Ja, detta för att kunna styra vilka som har tillträde via ID06-systemet.

 

Vem sköter grindar exempelvis låsning och öppning?

BLC sköter grindar. Dessa är automatiserade och styrs från BLC.

 

Hur hanterar vi leveranser och arbete på övertid?

Normal tillgång till arbetsområdet genom rotationsgrinden är kl 05-20 vardagar.
Normal tillgång för leveranser genom motorgrinden är:
Mån-tor: 06:00-18:00
Fre: 06:00-16:30

För övriga tider och helgdagar kontakta BLC.

 

Vilken hastighetsbegränsning gäller inom arbetsplatsområdet?

För en säker arbetsplats har hastighetsbegränsning införts. Hastighetsbegränsning är maximalt 10 km/h för Gasverksområdet, och 20 km/h för resterande områden.

 

Hur får jag tillträde till området innanför grindarna?

Tillträde till området får du efter utbildning på BLC, säkerhetsgenomgång samt registrering av ditt ID06-kort. När du går utbildningen på BLC får du ditt ID06-kort registrerat. Om utbildningstillfälle inte finns tillgängligt då du är i behov av registrering får du en temporär registrering som gäller i 4 veckor. Inom dessa 4 veckor måste du gått utbildningen för att få permanent registrering.

Det temporära tillträdet fås efter att behörig person i platsledning har mailat ditt fullständiga namn till BLC.

 

Vad visar APD-planen för arbetsplatsområdet?

APD-plan visas på BLC-skärmarna i byggbodar. APD-plan omfattar bl.a. inflyttningstider, produktionsskeden, last- och lossningszoner, kranplacering, avstängda gator, avfallshanteringsplatser och arbeten.

 

Hur ska parkering för bilar i området fungera?

Om du ska parkera i garage eller på ordnad parkering inom arbetsplatsområdet kontaktar du BLC. Kostnad för inpassering är densamma som vanlig slottidskostnad för hantverksbilar. Om det finns ordnad parkering av Stockholms stad tas en parkeringsavgift ut av anlitat parkeringsbolag.
Inom projektområdet Norra Djurgårdsstaden råder det brist på allmänna parkeringsplatser. Projektet har inte möjlighet att tillskapa några nya parkeringsplatser under utbyggnadsfasen. Det är tillåtet att parkera inom arbetsplatsområdet på fastighetsmark till exempel i garage. Staden hänvisar framförallt till kollektivtrafik så som buss 55 och tunnelbana till Ropsten.

 

Kommer staden att sköta parkeringsövervakning i området?

Ja, parkeringsövervakning kommer ske kontinuerligt och ingen uppställning av bilar eller andra fordon är tillåten utan tillstånd från BLC.
Parkeringsövervakning kommer att ske av externt parkeringsbolag.

 

Var ställer sig långtradare som kommer för tidigt till arbetsplatsen?

Om transporter ankommer till Stockholm nattetid eller mer än 3 timmar före bokad ankomst så hänvisas transporter till söder eller norr om Stockholm. Kontakta alltid BLC för mer information.

 

Hur fungerar kransamordning inom arbetsområdet?

Tillstånd söks hos BLC för uppställning av tornkran och mobilkran. Krankoordinering sköts av etappsamordnaren för området. Ansvarig person hos entreprenör lämnar uppgifter för specifik kran enligt ansökningsblankett. Uppställning markeras i krankoordineringsplan och period för uppställning. Kostnad för uppställning och tillståndsansökan debiteras sökande.

 

Får jag använda mig av fordonskombinationer längre än 12 m inom byggområdet?

Nej, p.g.a. byggator och säkerhetsaspekter är maxlängd 12 m utan tillstånd. Fordonskombinationer längre än 12 meter och fordonskombinationer tyngre än 51,4 ton (BK2) är tillståndspliktiga och tillåts endast på anvisade gator. Tillstånds söks genom BLC.

 

Vilka skydds- och säkerhetsregler gäller på Gasverket?

Samtliga som besöker eller arbetar inne på Gasverksområdet måste följa speciella skydds- och ordningsregler. Minimikravet som gäller för att beträda området är hjälm, varselväst eller jacka, glasögon samt skyddsskor. Det rekommenderas även att varselbyxor och skyddskåpor används. Dessutom ska alltid giltigt ID-06 bäras, registrerat hos BLC, efter genomförda utbildningar(bas- eller normalutbildning samt gasverksutbildning).
 
På grund av särskilda förhållanden på området ställs stora krav på samordning mellan alla aktörer som verkar på Gasverket. Därmed är det ett krav för samtliga som ska arbeta på området att anmäla var och när de ska arbeta, till den ansvariga huvudentreprenören, Veidekke eller Skanska.

 
 

BLC – position och öppettider

Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

Öppettider är vardagar enligt följande:

Måndag - torsdag 06.00-17.00
Fredag 06.00-16.30


Gasverksvägen 51B
115 42 Stockholm

Koordinater:
WGS 84 (lat, long):
N 59° 21.534’, E 18° 6.072’
WGS 84 decimal (lat, long):
59.35891, 18.10120
RT90:
6584269, 1630574
SWEREF99 TM:
6584124, 676272

 
 

Fråga/svar på övriga språk

Finns frågorna på flera språk?

Ja! Fråga/svar är översatt till samma språk som bas-utbildningen. FAQ på respektiva språk hittar du enklast på http://ndslogistik.se/sv/kommunikation/film 

 
 
 
 
/