sv

Frågor & Svar

BLC – position och öppettider

Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

 

Fråga/svar på övriga språk

Finns frågorna på flera språk?

 
 

Att ansluta sig till Bygglogistikcentret

Varför har ett Bygglogistikcenter (BLC) upprättats?

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med ambitionen att vara ett föredöme i hållbart stadsbyggande. Det innebär att Stockholms stad och alla andra aktörer, som är med och utvecklar stadsdelen, strävar mot ett hållbart och resurseffektivt byggande.

BLC samordnar transporter och material som ska användas i byggandet och ansvarar för återvinning av avfall och restmaterial. Genom ett BLC kan vi minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska avfall, förbättra arbetsmiljön och hushålla med resurser. Det är ett bidrag till att skapa en hållbar framtid. BLC ger möjlighet till god planering, vilket också skapar förutsättningar för att öka värdeskapande tid och reducera kostnader i genomförandet.

 

När måste jag bli kund hos BLC?

 

A. Byggherre?

För att få tillgång till arbetsplatsområdet och samtliga tjänster för din entreprenör måste du vara kund hos Stockholms stad och kund hos BLC.

 

B. Transportör?

Du behöver inte vara kund för att transportera in varor och material men din uppdragsgivare måste vara det.

 

C. Entreprenör och underentreprenör?

För att kunna få tillgång till arbetsplatsområdet så måste ditt företag vara kund hos BLC. Om din huvudentreprenör står för alla kostnader, behöver inte du som underentreprenör vara kund.

 

Hur blir jag kund hos BLC?

Klicka på "Kundansökan", överst i höger hörn.

Knappen ser ut så här: Knapp kundansökan

 

 

Vad får jag tillgång till när jag ansluter mig?

Som kund i BLC får man tillgång till följande bastjänster:

 • Transportstyrning med automatiserade grindsystem mot slottidsbokning
 • Omlastningsterminal 
 • Fri lagring av byggmaterial i 5 dagar
 • Samdistribution av mindre godsmängder
 • Utkörning med slingbil dagligen
 • Samordnad avfallshantering
 • Renhållning av området sommar- och vintertid
 • Yttre bevakning av området
 • Information i byggbodar
 • Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan med GIS-funktionalitet) 

Det finns även ett flertal tilläggstjänster att beställa, t.ex. externlagring i Sätra eller Bro, kombitransport hamn och tåg, lossning- och inbärningstjänster m.m. För mer information om tilläggstjänster kontakta BLC.

 

Vad kostar det att ansluta sig till BLC?

Kostnaden är uppdelad i tre delar:

 1. Anslutningsavgift för byggherren
 2. Kostnad vid inpassering till detaljplaneområdet
 3. Bastjänster som är obligatoriska, och tilläggstjänster enligt prislistan.

Aktuella priser finns på www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

 

Hur får jag information och ökad förståelse för BLC?

När kundkontrakt har tecknats genomgår all personal på arbetsplatsen en utbildning och får då ökad kunskap inom bygglogistik och hur BLC fungerar. Utbildningen sker på platskontoret på BLC, Gasverksvägen 51B. Utbildningstillfället bokas via www.ndslogistik.se/sv/boka-utbildning

I samband med utbildningen sker inregistreringen av respektive medarbetares ID06-kort för tillträde till överenskommen detaljplans områden. Utbildningen indelas i fyra kategorier:

 • BAS: För dig som arbetar mindre än fem arbetsdagar per månad eller för icke-svensktalande personer.
 • NORMAL: För alla som ska arbeta mer än fem arbetsdagar på arbetsplatsen.
 • EXPERT: För dig som ska boka och hantera system och har ekonomiskt ansvar i ditt företag.
 • SPECIFIK SÄKERHETSUTBILDNING, GASVERKET: Obligatoriskt tillägg för alla som ska arbeta inom gasverksområdet.
 

Om jag inte kan komma på bokad utbildning?

Avboka så fort som möjligt eller senast kl. 13:00 dagen före utbildningen. Om ingen avbokning sker tas en avgift ut om 500 kr/ person.

 

Om jag ska göra kortare arbete måste jag gå utbildning då?

Ja, i samband då du registrerar dig på BLC för ID06 och säkerhetsgenomgång informeras du om BLC tjänster och projekt Norra Djurgårdsstaden genom en introduktionsfilm (BAS). Arbete som understiger 5 hela arbetsdagar per månad omfattas av detta.

 

Vad omfattar information i byggboden?

Bildskärmar kommer att placeras ut i byggbodarna då anslutningsavgiften betalts. Här kommer det visas information om t.ex. Norra Djurgårdsstaden, om Bygglogistikcenter, vad som händer inom arbetsplatsområdet, aktuell APD-plan, säkerhetsinformation, dagliga nyheter, väder etc. Informationen på skärmarna uppdateras kontinuerligt och är till för att samtliga projektdeltagare ska få så bra information som möjligt.

 
 

Materialhantering med hjälp av BLC

Hur fungerar inpassering med fordon till området?

För att kunna komma in med en leverans på arbetsplatsen måste en tidsbokning, en s.k. slottid, göras. Detta görs av behörig personal på ditt företag via ett elektroniskt tidsbokningssystem.  
Tidsbokning hittar du över på sidan, via denna knappen:

Din aviserade bokning skickas till en trafiklots på BLC som bekräftar och styr och planerar all trafik in och ut från området. En lotsavgift tas ut per leverans/passage till varje arbetsplatsområde och BLC. Det avser samtliga intransporter för hantverksbilar, privatbilar eller godstransporter. BLC sköter grindstyrningen och släpper endast in motordrivna fordon med bokad slottid. Din slottid bokas senast 4 dagar före leverans till arbetsplatsen eller till BLC.

 

Hur fungerar leveranserna till min byggarbetslats?

Mängden material styr om du får en direktleverans, om ditt material kommer att samdistribueras eller om du vill få behovsanpassad leverans. Se Direktleverans och Samdistribution för vägledning för hur ditt material ska hanteras. Det finns även en materiallista för vägledning som du hittar på www.ndslogistik.se/sv/kommunikation.

 

A. Direktleverans

Direktleverans av materialet sker då det generellt sätt är stora skrymmande material ex. för stommen. Direktleverans utan omlastning kan göras för material med volym större än eller lika med 6 EUR-pall och/eller 6 kbm. Norra Djurgårdsstaden omfattas av miljözonsregler vilket innebär miljökrav på fordon. Slottid för direktleverans ska bokas senast fyra dagar innan.

 

B. Samdistribution

Transporter som är mindre än 6 EUR-pall och/eller 6kbm material lastas om på BLC och samdistribueras på den dagliga slingbilen till arbetsplatsen. För att BLC ska kunna hantera gods effektivt måste godset vara uppmärkt med kundnummer (B-nummer). Följande tider gäller för samdistribution:

 • Material som anländer till BLC för kl. 10 dag 0 går ut med slingbil till arbetsplatsen före kl. 9 dag 1.
 • Material som anländer till BLC mellan kl. 10 och kl 16:30 går ut med slingbil till arbetsplatsen före kl. 13 dag 1.
 

C. Behovsanpassad leverans med korttidslagring

Ditt material som du vill ”pulsa” ut efter behov till arbetsplatsen under ett visst skede eller arbetsmoment lagrar du in på artikelnivå. Därefter kan material distribueras ut vid rätt tid med rätt mängd material till din arbetsplats. Beställning görs via "Materialbeställning" högst upp på sidan.

Alternativt kan du klicka här: Bild på knappen för materialbeställning

 

 

Bokar jag en slottid för leveranser till BLC och kostar det något?

Du måste boka en slottid för att lossa gods på BLC men ingen slottidskostnad tas ut för intransport.

 

Vad händer om jag missar min slottid?

Om du missar din slottid så bokar du en ny. Eventuellt så kanske det finns plats direkt eller så får du vänta något.

 

Passage till arbetsplatsområdet utan en slottidsbokning?

Om fordon passerar in utan att slottid har bokats före ankomst kommer en avgift att debiteras kund. Aktuella avgifter för felaktig passering finns i prislistan.

 

Kan jag beställa en slottid för flera transporter?

Ja, om du har betonggjutning så kan du beställa exempelvis 10 betongbilar på samma slottid över en dag. För varje inpassering avräknas inpasseringen på slottiden. Du betalar endast för de inpasseringar som görs.

 

Kan jag köra in på området med min hantverksbil eller privatbil?

Ja, du får köra in och lasta av, men du måste boka en slottid och det debiteras en lotsavgift vid inpassage. Vid bokningen, ange om du ska lossa i garage, gård eller på gata.

Du har 30 min på att lasta av och lämna området, eller parkera i ett garage. Observera att ingen parkering på gator/parkmark är tillåten. 

 

Kostar det att korttidslagra material på BLC?

Nej, korttidslagring på BLC är kostnadsfritt de första 14 kalenderdagar från och med att godset ankommer till BLC. Från kalenderdag 15 framgår priset av prislistan.

 

Kostar det att långtidslagra material på BLC?

Ja. Priser finns i prislistan. Kontakta BLC för mer information.

 

Kan jag ställa material på gatan?

Nej. För att ha god framkomlighet och skapa en säker arbetsmiljö ska inget material lagras på gator. Ett lokalt korttidslager finns för materiallagring. Om du vill lagra material på arbetsplatsen så görs det inom fastigheten ex. i garage, våningsplan eller på gården.

 

Vem ansvarar för godset när jag kort- och långtidslagrar?

BLC gör okulär mottagningskontroll av inkommande gods för lagring eller samdistribution. BLC ansvarar för godset till dess det är levererat på arbetsplatsen och mottagningen är godkänd. BLC dokumenterar skador och meddelar direkt kund om godset är skadat. Godset ägs dock av kunden även under lagringen och behöver alltså vara försäkrat mot brand, inbrott, översvämning etc.

 

Kan jag få hjälp med utökad (detaljerad) ankomstkontroll på BLC?

Ja, vill du ha hjälp med en detaljerad ankomstkontroll kan BLC kontrollera att din leverans stämmer mot packsedeln. BLC scannar och skickar packsedeln med information om eventuella restnoteringar till ansvarig person hos er.

Normal ankomstkontroll inkluderar avstämning mot fraktsedel, d.v.s. att rätt antal kolli/pall kommit samt att godset är oskadat. 
Vid önskad inlagring på artikelnivå, vänligen kontakta BLC innan godset anlänt.

 

Om mitt gods är skadat hur gör jag då?

Fotodokumentera skadan och kontakta BLC direkt. BLC kan hjälpa dig att returnera godset om det är skadat eller felaktigt sänd artikel. Returtransporter och ompackning kan BLC hjälpa till med. Kontakta BLC för mer information.

 

Kan jag få hjälp med lossning, lyft och inbärning?

Ja, lossning av gods från bil, materiallyft till rätt våningsplan, inbärningshjälp m.m. bokas antingen då du bokar slottiden eller direkt till BLC.

 

Hur fungerar det när jag ska få post och ritningar till arbetsplatsen?

BLC kan köra ut ritningar och post till respektive arbetsplats. Detta debiteras som postleverans, se prislistan.

Den centrala postadressen är: 
Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden,
Gasverksvägen 51B,
115 42 Stockholm. 
 

Ange mottagare med:

 • Kundnummer från BLC (s.k. B-nummer) då detta är unik kod för just din arbetsplats
 • Företagsnamn
 • Arbetsplats och ev. kvarter/fastighet
 • Namn och ev. telefonnummer
 
 

Avfall och Renhållning

När töms avfallet?

Avfallstömning av container typ 3 kbm sker kontinuerligt efter behov. Vid avrop för tömning sker detta senast 2 timmar efter avrop.

 

Hur ska jag få avfallshantering på min arbetsplats att fungera?

Vid startmöten identifieras projektets behov av avfallshantering. Kontakta BLC för startmöte och information. Avfallshantering sker centralt via BLC. Mindre kärl för källsortering av byggavfall ställs upp utanför arbetsplatsen. Eventuell sortering per våningsplan är möjligt. För mer information kontakta BLC.

 

Hur sköts vinter- och sommarväghållning på allmän platsmark?

BLC sköter vinter- och sommarväghållning vilket innebär snöskottning och halkbekämpning vintertid samt sandsopning och dammbekämpning sommartid. Samtliga kostnader fördelas på aktörer inom området enligt en upprättad fördelningsnyckel. Kontakta BLC för extra renhållning.

 

Jag vill ha renhållning av entréer till bostadshuset – går det?

Ja, det är möjligt. Kontakta BLC för mer information.

 
 

Arbetsplatsområdet

Vilken skyddsutrustning är jag skyldig att bära på arbetsplatsområdet?

För säker arbetsmiljö ska samtliga som vistas inom arbetsplatsområdet bära:

 • Hjälm med hörselskydd.
 • Varselväst eller motsvarande skyddskläder.
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd.

Arbete som kräver högre skydd regleras enligt arbetsmiljöplan.

 

Kommer vårt område att inhägnas och ha grindar?

Ja, detta för att kunna styra vilka som har tillträde via ID06-systemet.

 

Vem sköter grindar exempelvis låsning och öppning?

BLC sköter grindar. Dessa är automatiserade och styrs från BLC.

 

Hur hanterar vi leveranser och arbete på övertid?

Normal tillgång till arbetsområdet genom rotationsgrinden är kl 05-20 vardagar.
Normal tillgång för leveranser genom motorgrinden är:
Mån-tor: 06:00-18:00
Fre: 06:00-16:30

För övriga tider och helgdagar kontakta BLC.

 

Vilken hastighetsbegränsning gäller inom arbetsplatsområdet?

För en säker arbetsplats har hastighetsbegränsning införts. Hastighetsbegränsning är maximalt 10 km/h för Gasverksområdet, och 20 km/h för resterande områden.

 

Hur får jag tillträde till området innanför grindarna?

Tillträde till området får du efter utbildning på BLC, säkerhetsgenomgång samt registrering av ditt ID06-kort. När du går utbildningen på BLC får du ditt ID06-kort registrerat. Om utbildningstillfälle inte finns tillgängligt då du är i behov av registrering får du en temporär registrering som gäller i 4 veckor. Inom dessa 4 veckor måste du gått utbildningen för att få permanent registrering.

Det temporära tillträdet fås efter att behörig person i platsledning har mailat ditt fullständiga namn till BLC.

 

Vad visar APD-planen för arbetsplatsområdet?

APD-plan visas på BLC-skärmarna i byggbodar. APD-plan omfattar bl.a. inflyttningstider, produktionsskeden, last- och lossningszoner, kranplacering, avstängda gator, avfallshanteringsplatser och arbeten.

 

Hur ska parkering för bilar i området fungera?

Om du ska parkera i garage eller på ordnad parkering inom arbetsplatsområdet kontaktar du BLC. Kostnad för inpassering är densamma som vanlig slottidskostnad för hantverksbilar. Om det finns ordnad parkering av Stockholms stad tas en parkeringsavgift ut av anlitat parkeringsbolag.
Inom projektområdet Norra Djurgårdsstaden råder det brist på allmänna parkeringsplatser. Projektet har inte möjlighet att tillskapa några nya parkeringsplatser under utbyggnadsfasen. Det är tillåtet att parkera inom arbetsplatsområdet på fastighetsmark till exempel i garage. Staden hänvisar framförallt till kollektivtrafik så som buss 55 och tunnelbana till Ropsten.

 

Kommer staden att sköta parkeringsövervakning i området?

Ja, parkeringsövervakning kommer ske kontinuerligt och ingen uppställning av bilar eller andra fordon är tillåten utan tillstånd från BLC.
Parkeringsövervakning kommer att ske av externt parkeringsbolag.

 

Var ställer sig långtradare som kommer för tidigt till arbetsplatsen?

Om transporter ankommer till Stockholm nattetid eller mer än 3 timmar före bokad ankomst så hänvisas transporter till söder eller norr om Stockholm. Kontakta alltid BLC för mer information.

 

Hur fungerar kransamordning inom arbetsområdet?

Tillstånd söks hos BLC för uppställning av tornkran och mobilkran. Krankoordinering sköts av etappsamordnaren för området. Ansvarig person hos entreprenör lämnar uppgifter för specifik kran enligt ansökningsblankett. Uppställning markeras i krankoordineringsplan och period för uppställning. Kostnad för uppställning och tillståndsansökan debiteras sökande.

 

Får jag använda mig av fordonskombinationer längre än 12 m inom byggområdet?

Nej, p.g.a. byggator och säkerhetsaspekter är maxlängd 12 m utan tillstånd. Fordonskombinationer längre än 12 meter och fordonskombinationer tyngre än 51,4 ton (BK2) är tillståndspliktiga och tillåts endast på anvisade gator. Tillstånds söks genom BLC.

 

Vilka skydds- och säkerhetsregler gäller på Gasverket?

Samtliga som besöker eller arbetar inne på Gasverksområdet måste följa speciella skydds- och ordningsregler. Minimikravet som gäller för att beträda området är hjälm, varselväst eller jacka, glasögon samt skyddsskor. Det rekommenderas även att varselbyxor och skyddskåpor används. Dessutom ska alltid giltigt ID-06 bäras, registrerat hos BLC, efter genomförda utbildningar(bas- eller normalutbildning samt gasverksutbildning).
 
På grund av särskilda förhållanden på området ställs stora krav på samordning mellan alla aktörer som verkar på Gasverket. Därmed är det ett krav för samtliga som ska arbeta på området att anmäla var och när de ska arbeta, till den ansvariga huvudentreprenören, Veidekke eller Skanska.

 
 

BLC – position och öppettider

Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

Öppettider är vardagar enligt följande:

Måndag - torsdag 06.00-17.00
Fredag 06.00-16.30


Gasverksvägen 51B
115 42 Stockholm

Koordinater:
WGS 84 (lat, long):
N 59° 21.534’, E 18° 6.072’
WGS 84 decimal (lat, long):
59.35891, 18.10120
RT90:
6584269, 1630574
SWEREF99 TM:
6584124, 676272

 
 

Fråga/svar på övriga språk

Finns frågorna på flera språk?

Ja! Fråga/svar är översatt till samma språk som bas-utbildningen. FAQ på respektiva språk hittar du enklast på http://ndslogistik.se/sv/kommunikation/film 

 
 
 
 
/