sv

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområden. Här skapas en miljöstadsdel i världsklass. Med högt ställda miljömål och miljökrav i tidiga skeden genom miljöprogram och handlingsprogram för samtliga byggherrar skapas förutsättningar för att nå en miljöstadsdel i världsklass.

Ett av miljömålen är att minska miljöbelastningen från transporter. Därför har Stockholms stad skapat möjligheter för ett Bygglogistikcentrum för Hjorthagen som är ett av fyra delområden i Norra Djurgårdsstaden. Under en relativt kort period ska en stadsdel växa fram med en bostadsproduktion omkring 500-700 bostäder per år. Byggnationen generera ca 35-40 000 fordonsrörelse per år vilket kan minskas med 15-30% inom arbetsplatsområdet genom samordning och planering av transporterna.

I miljöprogrammet som antogs av Kommunfullmäktige 2010 för Norra Djurgårdsstaden är ett av målen att "Kap 9 – mål 9.2.11 Ett logistikcentrum ska upprättas för hållbara transporter…" Tanken är att minska transportflödet, öka fyllnadsgraden, öka framkomligheten, samdistribution med miljöeffektiva hybridfordon och gemensam avfallshantering.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden på: https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/

Samt på: https://www.norradjurgardsstaden2030.se

 

 
/